پروپوزال حسابداری-مشاوره و ویژگی های کاری در حسابداری

رابطه ی مشاوره می تواند به عنوان بک تجربه ی درون شخصیتی بین مافوق و زیردست تعریف شود ک در آن کارمند مافوق (مشاور) کارمند زیردست (تحت الحمایه) را برای وظایف مختلف ، عملکردها و فرهنگ درون سازمان ، حمایت راهنمایی و جهت دهی می کند . مزایای مشاوره دادن و مشاوره شدن توجه گسترده ای را در تحقیقات به خود جلب کرده است. برای مثال مطالعات نشان می دهند کارمندانی که مشاوره می شوند یا مشاوره می دهند ترفیع های بیشتری می گیرند، انگیزه ی بیشتری دارند، درآمد بیشتری کسب می کنند و در رضایت شغلی از کارمندان حسابداری که تجربه مشاوره دادن و مشاوره شدن نداشته اند نمره ی بالاتری کسب می کنند. سایر مطالعات آشکار می کنند که کارمندان با تجربه ی مشاوره تعهد سازمانی بیشتر، تمایل به تغییر شغل کمتر و عملکرد بالاتری نشان می دهند. گرچه برخی محققان رابطه ای بین مشاوره و تمایل به تغییر شغل و عملکرد شغلی نیافته اند. این ناسازگاری در نتایج مطالعات صورت گرفته در مورد رابطه ی بین مشاوره و ویژگی های کاری این مطالعه را توجیه می کند.
آثار تعدیلی مشاوره
محققان نشان می دهد که تنها تعداد اندکی از مطالعات به بررسی تعدیل کننده ها بر رابطه ی بین یکنواختی شغلی و متغیرهای خروجی پرداخته اند. برخی از مطالعات دریافته اند که شغل چالش برانگیز، حمایت سرپرستان و همکاران، هوش عاطفی و حمایت سازمانی ، انگیزه های شغلی و مشاوره دادن به دیگران به عنوان تعدیل کننده ی رابطه ی بین یکنواختی شغلی ایجاد شده و متغیرهای خروجی عمل می کنند. در این مطالعه مشاوره دادن به دیگران به عنوان یک تعدیل کننده انتخاب شده است. مشاوره دادن به دیگران احتمالا نقش تعدیلی در رابطه ی بین یکنواختی شغلی و ویژگی های کاری بازی می کند.
آثار تعدیلی مشاوره در رابطه ی ویژگی های کاری یکنواخت شده بر پایه ی متون مربوط به شغل و مرحله ی زندگی به ویژه نظریه چرخی زندگی Levison (1978) قرار دارد. Levison (1978) در «چرخه ی زندگی مردان» چهار مرحله در زندگی پیشنهاد می کند: کودکی و نوجوانی، ابتدای بزرگسالی، میانسالی و کهنسالی، در هر مرحله یک دوره ی گذر یا سازگاری وجود دارد که پایان یک مرحله و شروع مرحله بعد می باشد. در این مطالعه میانسالی و گذر میانسالی کانون توجه قرار گرفته اند. گذر میانسالی را می توان به عنوان دوره ی تغییر و ارزیابی تازه تعریف کرد که در آن فر دست آوردهای نیمه ی اول مسیر زندگی خود را می سنجد. این دوره، دوره ای است که مفاهیم یکنواختی محتوای شغلی و رتبه ای باهم همراه می شوند. بر طبق Levison (1978) گذر میانسالی برای یک کارمند زمانی است که مشاور شود و میراثی از خود به جا بگذارد به شکل یک خانواده، کار و یا سایر دستاوردهای عملی ارزشمند. این میراث پیشرفت بزرگسالی را پرورش داده و در خدمت اهداف غنی سازی و تکمیل کار شخصی می باشد.
گذر میانسالی می تواند برای بسیاری از کارمندان با یکنواختی شغلی حسابداران همراه باشد اما مشاوره می تواند راه حلی موثر و مکانیزمی برای مقابله با آن باشد که به دانش و توجه فرد حیات دوباره و جهت گیری تازه می بخشد. مطلعات کمی آثار تعدیلی مشاوره را بر ویژگی های کاری یکنواخت شده بررسی کرده اند. نتایج این مطالعات نشان می دهند که مشاوره با رضایت، تعهد و عملکرد شغلی بالاتر در میان کارمندان حسابداری و حسابرسی گرفتار یکنواختی رابطه دارد. بنابراین انتظار می رود که مشاوره دادن به دیگران با یکنواختی درون کنش داشته و باعث ویژگی های کاری مثبت کارمندان شود. بنابراین مشاوره رساندن به دیگران احتمالا آثار منفی یکنواختی شغلی را کاهش می دهد و می تواند باعث شود که کارمندان دچار یکنواختی رضایت شغلی و تعهد سازمانی بیشتر و تمایل به تغییر شغل کمتری نسبت به کارمندانی که مشاوره را تجربه نکرده اند شود.

پروپوزال حسابداری-ویژگی های کاری در حسابداران

پروپوزال حسابداری-ویژگی های کاری در حسابداران