طراحی پرسشنامه برای پایان نامه و پروپوزال

طراحی پرسشنامه برای پایان نامه و پروپوزال

در پایان نامه های رشته های مختلف تهیه پرسشنامه استاندارد و یا پرسشنامه محقق ساخته بخشی از انجام پروپوزال یا پایان نامه می باشد. نوشتن پایان نامه منوط به بکارگیری پرسشنامه صحیح و درست و استفاده از آن در تحقیق می باشد. اگر برای متغیرهای پایان نامه مربوطه مثلا پایان نامه مدیریت یا پایان نامه روانشناسی پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن گرفته شده باشد وجود داشت که دانشجویان می توانند از همان پرسشنامه استفاده کنند در غیر این صورت باید بر اساس فرضیه های تحقیق پرسشنامه طراحی شود و هنجاریابی گردد. بسیاری از پرسشنامه های محقق ساخته با کمک گرفتن از پرسشنامه های استاندارد نزدیک به موضوع می تواند تهیه شود. بعد از تهیه پرسشنامه محقق ساخته روایی پرسشنامه توسط استاد راهنما تأیید می گردد و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش های تأیید پایایی مانند محاسبه آلفای کرونباخ تأیید می شود. بنابراین برای درست بودن پایان نامه باید پرسشنامه ای که استفاده می شود با موضوع تحقیق و متغیرها همخوانی داشته باشد.

طراحی پرسشنامه برای پایان نامه و پروپوزال

طراحی پرسشنامه برای پایان نامه و پروپوزال