یکنواختی شغلی موضوع نگرانی تحقیقات سراسر جهان است. تحقیقاتی صورت گرفته اند که مفهوم یکنواختی شغلی را توضیح داده، علل و منشا آن را شناسایی کرده و تاثیر آن را بر وضعیت کارمند و عملکرد سازمان می سنجند. برخی از این تحقیقات و یافته های آنها در زیر آورده شده اند.
کوچک سازی، مهندسی دوبارهف ادغام یا اعمال محدودیت و رقابت خارجی عوامل سازمانی هستند که باعث تخت ساختاری و یکنواختی شغلی می شوند. کوچک سازی یا لایه بندی برعکس بر بازماندگان سازمان ها تاثیر می گذارند. در مورد مکان سازمان بازسازی شده، معیارهای عملکردی جدید و در درسترس بودن فرصت های پیشرفت شغلی که باعث سندروم بازماندگان می شوند هنوز ابهاماتی وجود دارد. Felman and Weitz (1986) توانایی ها و مهارت های متناسب، نیاز پایین به تحرک شغلی و بی علاقگی به شغل را منشا یکنواختی شغلی شخصی می شناسد.
Bardwick (1988) روان شناس و مشاور مدیریت به ویژه در یکنواختی، بر این باور است که علت اصلی یکنواختی شغلی یا یکنواختی ساختاری رقابت فزاینده برای رسیدن به جایگاه های بالاتر و در مقابل رشد اقتصادی پایین است. با توجه ویژه به افزایش چشمگیر در آموزش و تحصیلات نیروی کار و کوچک شدن مدیریت که از پایان دهه ی ۱۹۹۰ تاکنون ادامه دارد. Bardwick (1988) عقیده دارد که اتاق ریاست سازمان تنها به یک درصد از کل کارمندان اختصاص دارد. در نتیجه یکنواختی اکنون بیش از آن گسترش یافته است که به عنوان مرحله ای طبیعی از پیشرفت شغلی تلقی شود و این روند همچنان ادامه دارد. بسته به منشا یا علت یکنواختی، نوع آن نیز متفاوت است. منشا سازمانی باعث یکنواختی سازمانی و محتوایی می شود و منشا های شخصی باعث یکنواختی شخصی می شوند.
رسیدن به وضعیت یکنواختی شغلی با تاثیر منفی بر کارمندان و سازمان ها رابطه دارد. به طور نمونه کارمندانی که از یکنواختی ساختار رنج می برند بیش از معمول غیبت می کنند و مافوق خود را کمتر راضی نگه می دارند، مشکلات سلامت بیشتری را تجربه می کنند، تنش بیشتری نشان می دهند، تمایل بیشتری برای تغییر شغل دارند و رضایت شغلی و تعهد سازمانی کمتری نشان می دهند. مانند حالتی که کارمندان از یکنواختی شغلی شکایت می کنند آنها نیز رضایت و تعهد کمتری دارند.
Zarembea (1994) در یک مطالعه بر روی پست سلطنتی پادشاهی بریتانیا دریافته است که در این بیش همه مدیران از یکنواختی رنج می برند. کارمندان که دچار یکنواختی نیستند از شناسایی و دریافت راهنمایی های شغلی رضایت بالایی دارند. آنها به عضویت در پست سلطنتی افتخار کرده و نسبت به مدیران گرفتار یکنواختی، انگیزه ی درونی بالاتر و توانایی بیشتری برای پیشرفت در کار بدون کمک دارند.
یکنواختی شغلی پیش درآمد مهمی برای تغییر شغل است. Heilmann et al. (2008) مطالعه ای بر روی تاثیرات یکنواخی شغلی بر تغییر شغل کارمندان انجام داده است. داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری شده اند. از بین ۶۲۵ پرسش نامه در مجموع ۳۲۶ تای آنها تغییر شغل داشتند (۲/۵۲%). دو فرضیه برای توضیح این پدیده وجود دارد: اول اینکه یکنواختی شغلی رابطه ی مستقیم با تمایل به ترک سازمان دارد و دوم اینکه با کنترل متغیرهای مربوطه یکنواختی شغلی تا میزان مشخصی افزایش می یابد و فراتر از آن توسط رضایت شغلی، تعهد سازمانی و جست و جوی کار مربوط به تمایل به تغییر شغل.
یکنواختی شغلی با استفاده از روش های تجربی و غیرتجربی اندازه گیری شده است. یکنواختی شغلی اندازه گیری شده با روش های غیرتجربی با تمایل به ترک سازمان رابطه مستقیم دارد. به علاوه یکنواختی شغلی تغییر منحصر به فرد در تمایل به تغییر شغل را بعد از بررسی رضایت شغلی تمایل به تغییر شغل جست و جوی کار و چندین ویژگی آماری توضیح می دهد. اندازه گیری تجربی یکنواختی شغلی به تمایل به تغییر شغل ارتباط ندارد. به این معنی که تمایل کارمندان به ترک سازمان از ارزیابی عملی سازمان از نظر یکنواختی تاثیر نمی پذیرد. بنابراین یکنواختی شغلی درک روشن تری از تمایل به تغییر شغل فراهم می کند، فراتر از تمرکز روی رضایت، تعهد و تمایل به تغییر شغل.
واکنش به یکنواختی شغلی به شرایط و منابع در دسترس سازمان ها بستگی دارد. راه کارهای مدیریتی چندی توسط محققان پیشنهاد شده است. Feldman and Weitz (1988) چرخش شغلی، بارگذاری قائم، و طراحی مجدد سیاست های ترفیع و بهبود آموزش را پیشنهاد می کند. مشاوره، آموزش و توسعه، غنی سازی شغلی و حرکت های جانبی شغلی نیز برای مقابله با یکنواختی شغلی سراسری توصیه می شوند.
مشاوره به عنوان راهکاری مدیریتی برای کاهش ناکامی در میان کارمندان گرفتار یکنواختی استفاده می شود. Forster et al. (2004) تاثیر مشاوره بر روی یکنواختی شغلی و تمایل به تغییر شغل را بررسی می کند. این تحقیق وضعیت یکنواختی شغلی و راه های مقابله با آن را توضیح می دهد. داده های دریافتی از ۲۳۵ حسابدار خبره ی مدیریت کانادایی (CMAs) شاغل در سازمان های حسابداری غیر دولتی در اونتاریو، کانادا از افراد و سازمان های مختلف به دست آمده اند و شامل ویژگی های شغلی مثبت، نسبت رضایت شغلی، مشاوره شغلی، شاخص های یکنواختی شغلی و تمایل به تغییر شغل می باشند. فرض بر این گذاشته شده که مشاوره یکنواختی شغلی و تمایل به تغییر شغل را کاهش داده و نسبت های بالای رضایت شغلی و ویژگی های شغلی مثبت رتبه بندی یکنواخی شغلی کارمندان و تمایل به خروج از شرکت را کاهش خواهد داد. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که رضایت شغلی و ویژگی های شغلی مثبت بعد از کنترل متغییر های فردی و سازمانی ویژگی های شغلی مثبت شامل نسبت رضایت شغلی و سن رابطه ی معکوس با گرایش های یکنواختی شغلی و تمایل به تغییر شغل دارند. تحلیل ها نشان می دهند که مشاوره شغلی به کاهش وضعیت یکنواختی شغلی CMA و تمایل به تغییر شغل کارمندان کمک می کند. انتظار می رود که این نتایج عملکرد کارمندان و سازمان ها را بهبود بخشد.
به هر جهت مطالعات راهکارهای مختلفی برای مقابله با یکنواختی شغلی ارائه داده و تاثیر این راهکارها را بر یکنواختی بررسی می کنند اما هنوز تحقیقاتی وجود ندارند که بتوانند بهترین و مناسب ترین راهکارها را برای مقابله با نوع خاصی از یکنواختی شغلی شناسایی کنند.

انتخاب موضوع پایان نامه - یکنواختی شغلی

انتخاب موضوع پایان نامه – یکنواختی شغلی

راهکارهایی برای یکنواختی شغلی: پژوهش های عملی سازمان ها در پاکستان

چکیده
اصطلاح شغلی به احساس ناکامی و سستی روانی برمی گردد که کارمندان در پی توقف موقتی یا دائم در پیشرفت شغلی تجربه می کنند. در این مرحله از شغل احتمال ترفیع و بالا رفتن در سلسله مراتب بسیار کم است. این داده ها از طریق پرسش نامه ها جمع آوری شده است. سوالات یکنواختی ساختاری از Stout rt al. (1988)، سوالات یکنواختی محتوایی از Milliman (1992)، سوالات مشاوره از Faster P.B., Shstri (2004)، سوالات چرخش شغلی و پیشرفت شغلی از Grezeda, M.M. (1999) و باقی سوالات پیرامون غنی سازی شغلی از Hackman, J.R and Oldham, G.R. (1975) گرفته شده اند. با توجه به کمبود شناخته شده، اهداف مطالعه حاضر عبارتند از: ۱) چه نوعی از یکنواختی در سازمان های کوچک سازی شده غالب است؟ ۲) چه راهکارهایی توسط این سازمان ها برای مقابله با یکنواختی به کار رفته است؟ تحلیل این داده ها همچنین آشکار می کنند که چرخش شغلی و گسترش شغلی با توجه به وظایف متضمن شغل تاثیر منفی آشکاری بر یکنواختی محتوایی دارند. اما در مقایسه با چرخش شغلی تاثیر شدیدتری نسبت به غنی سازی شغلی در حد ۰۵/۰ آلفا دارند. فرد در می یابد که تکرار وظایف یکسان شغلش را کسل کننده کرده و سرانجام یکنواختی محتوایی را تجربه تشدید می کند. از این رو نتیجه می گیریم که چرخش افراد در شغل های مختلف می تواند یکنواختی شغلی را کاهش دهد. این داده ها همچنین نشان می دهند که در مورد یکنواختی شخصی هیچ راهکاری به غیر از مشاوره چندان موثر نیست.
کلید واژه ها: شغل، یکنواختی شغلی، چرخش شغلی، گسترش شغلی، غنی سازی شغلی، پایان نامه حسابداری، پروپوزال حسابداری
۱- مقدمه
اصلاحات حاضر و جهانی شدن در کسب و کار، سازمان های جهان را ناگزیر از ورود به عرصه نوینی از موضوعات و مسائل کرده است که سازمان را تحت فشار قرار می دهند. برای مقابله با این پدیده روشهایی مانند رقابت گسترده و نوآوری های تکنولوژی و افزایش سودآوری یا ادغام هایی که برای کوچک سازی نیروی کار در حال افزایش هستند.
کوچک سازی برای ساختارتخت کردن به منظور کاهش هزینه ها و توانا ساختن سازمان ها برای پاسخ دهی بهتر به تقاضای بازار استفاده می شود. Howard (1996) بین صرفه جویی در هزینه و کوچک سازی تفاوت قائل می شود. او صرفه جویی در هزینه را به عنوان افزایش بازدهی یا محصولات یا خدمات با کیفیت معرفی می کند. کوچک سازی که معمولا شامل همه ی اشکال انقباض های سازمانی می شود هرچند که به نظر می رسد روشی باشد برای برش اما بدون توجه به پیامدهای آن. Appelbaum et al. (1997) این بحث را مطرح می کند که کوچک سازی فرهنگ بیمار در بازماندگان ایجاد کرده و باعث کاهش بهره وری می شود، علاوه بر تخت کردن ساختارها تعداد افراد موجود در سازمان ها را نیز کاهش می دهد و یکنواختی شغلی در سازمان ها را تشدید می کند.
واژه ی یکنواختی شغلی دو منشا عمده دارد: سازمانی و شخصی. یکنواختی شغلی با منشا سازمانی دو نوع یکنواختی ساختاری و محتوایی را ایجاد می کند. یکنواختی ساختاری از پایان فرصت های ترفیع به دلیل ساختار تخت سازمان نتیجه می شود. در حالی که یکنواختی محتوایی هنگامی تجربه می شود که یک کارمند بر این باور است که شغل خوبی دارد و به دنبال تنوع و چالش در شغل خود نیست. یکنواختی شخصی به این دلیل ایجاد می شود که توانایی کارمند برای انجام وظایف شغلی کافی نیست و یا کامندان فاقد انگیزه و اشتیاق شغلی لازم هستند.
در طول سالیان یکنواختی شغلی و مشکلات بحرانی در میان سازمان ها در سراسر جهان رایج شده است نیاز است تا مدیران به موقع آثار منفی یکنواختی را بر عملکرد کارمند و کارایی سازمان ها شناسایی کنند. مطالعات نشان می دهند که کارمندانی که گرفتار یکنواختی شده اند برونده های شغلی نامناسب نشان می دهند مانند رضایت شغلی پایین، انگیزه ی پایین، تنش بالا، عملکرد ضعیف و تمایل زیاد به تغییر شغل. به دلیل آثار منفی یکنواختی شغلی در سال های اخیر مفهومی از گرایش درون سازمانی کارمند معرفی شده که اشتغال مادام العمر در یک سازمان را رد می کند. این مفهوم به کارمندی بر می گردد که در طول زندگی کاری خود را از سازمانی به سازمان دیگر منتقل می کند. اگر این پدیده گسترش یابد باعث اتلاف نیروی انسانی و مالی فراوان برای سازمان به دلیل نرخ بالای تغییر شغل می شود.
سازمان ها باید راهکارهایی را به کار گیرند تا با این خطر جدی مقابله کنند تا در این عصر رقابت باقی بمانند و جلوی از دست رفتن سرمایه های انسانی خود را بگیرند. تحقیقات پیشین تنها بر شناسایی یکنواختی شغلی از نظر نوع، علت و آثار آن بر وضعیت کارمندان تکیه داشتند. تعداد کمی از این تحقیقات راهکارهایی را برای کاهش تمایل کارمندان دچار یکنواختی به استعفا مطرح می کردند و شواهد محکمی در دست نیست که کدام راهکار برای کدام نوع یکنواختی موثر است. تنها تعداد اندکی از کارهای تحقیقی تاثیر راهکارهای متفاوت را بر یکنواختی شغلی بررسی کرده اند. اما این تحقیقات بین راهکارهای مطرح شده برای انواع مختلف یکنواختی تفاوتی قائل نشده اند. بنابراین با شناسایی این کمبودها، تمرکز این مطالعه بر این است که مشخص کند کدام راهکار برای کدام یکنواختی مناسب تر است (یکنواختی های ساختاری، محتوایی و شخصی) به ویژه در سازمانهای کوچک سازی شده. از این رو تحقیق حاضر تاثیر راهکارهای مختلف سازمانی را بر هر نوع از یکنواختی بررسی می کند. چرخش شغلی، مشاوره، گسترش شغلی و غنی سازی شغلی راهکارهای سازمانی مختلف توصیه شده توسط تحقیقات پیشین هستند و برای تحقیق حاضر انتخاب شده اند. Edward (2005) شرح می دهد که چرخش شغلی عبارت از فرآیند جابه جایی فرد از شغلی به شغل دیگر است . چرخش شغلی به عنوان ابزاری برای پیشرفت شغلی به کار می رود. مطابق با Malinski (2002) مزایای چرخش شغلی کاهش فرسودگی، تنش کاری، غیبت و تغییر شغل، افزایش انگیزه، تولید و وفاداری است. مشاوره عبارت است از فراهم کردن راهنمایی شغلی و تخصصی توسط مدیران و توصیه در مورد نمودهای شغلی در شرکت. مشاوره حمایت اجتماعی اقتصادی فراهم کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس و عزت نفس افراد تحت الحمایه می شود. مدیران از گسترش شغلی برای جذاب کردن کار برای کارمندان توسط افزایش تنوع فعالیت ها استفاده می کنند. این کار به وظایف شغلی یکنواخت یک شغل افزوده می شود. به این کار بارگذاری افقی نیز می گویند. غنی سازی شغلی تلاشی است برای انگیزه بخشی به کارمندان با دادن فرصت استفاده از گستره ی توانانیی های خودشان. غنی سازی شغلی از طریق افزایش سطح مسئولیت پذیری کارمند، منابع جدیدی برای رضایت شغلی فراهم می کند. این یک روش بازسازی قائم است که به کارمند اقتدار و استقلال بیشتری می بخشد و قدرت انتخابی به او می دهد که از چه طریق وظایف شغلی خود را به انجام رساند.

پایان نامه حسابداری-راهکارهایی برای یکنواختی شغلی در حسابداران

پایان نامه حسابداری-راهکارهایی برای یکنواختی شغلی در حسابداران

رابطه ی مشاوره می تواند به عنوان بک تجربه ی درون شخصیتی بین مافوق و زیردست تعریف شود ک در آن کارمند مافوق (مشاور) کارمند زیردست (تحت الحمایه) را برای وظایف مختلف ، عملکردها و فرهنگ درون سازمان ، حمایت راهنمایی و جهت دهی می کند . مزایای مشاوره دادن و مشاوره شدن توجه گسترده ای را در تحقیقات به خود جلب کرده است. برای مثال مطالعات نشان می دهند کارمندانی که مشاوره می شوند یا مشاوره می دهند ترفیع های بیشتری می گیرند، انگیزه ی بیشتری دارند، درآمد بیشتری کسب می کنند و در رضایت شغلی از کارمندان حسابداری که تجربه مشاوره دادن و مشاوره شدن نداشته اند نمره ی بالاتری کسب می کنند. سایر مطالعات آشکار می کنند که کارمندان با تجربه ی مشاوره تعهد سازمانی بیشتر، تمایل به تغییر شغل کمتر و عملکرد بالاتری نشان می دهند. گرچه برخی محققان رابطه ای بین مشاوره و تمایل به تغییر شغل و عملکرد شغلی نیافته اند. این ناسازگاری در نتایج مطالعات صورت گرفته در مورد رابطه ی بین مشاوره و ویژگی های کاری این مطالعه را توجیه می کند.
آثار تعدیلی مشاوره
محققان نشان می دهد که تنها تعداد اندکی از مطالعات به بررسی تعدیل کننده ها بر رابطه ی بین یکنواختی شغلی و متغیرهای خروجی پرداخته اند. برخی از مطالعات دریافته اند که شغل چالش برانگیز، حمایت سرپرستان و همکاران، هوش عاطفی و حمایت سازمانی ، انگیزه های شغلی و مشاوره دادن به دیگران به عنوان تعدیل کننده ی رابطه ی بین یکنواختی شغلی ایجاد شده و متغیرهای خروجی عمل می کنند. در این مطالعه مشاوره دادن به دیگران به عنوان یک تعدیل کننده انتخاب شده است. مشاوره دادن به دیگران احتمالا نقش تعدیلی در رابطه ی بین یکنواختی شغلی و ویژگی های کاری بازی می کند.
آثار تعدیلی مشاوره در رابطه ی ویژگی های کاری یکنواخت شده بر پایه ی متون مربوط به شغل و مرحله ی زندگی به ویژه نظریه چرخی زندگی Levison (1978) قرار دارد. Levison (1978) در «چرخه ی زندگی مردان» چهار مرحله در زندگی پیشنهاد می کند: کودکی و نوجوانی، ابتدای بزرگسالی، میانسالی و کهنسالی، در هر مرحله یک دوره ی گذر یا سازگاری وجود دارد که پایان یک مرحله و شروع مرحله بعد می باشد. در این مطالعه میانسالی و گذر میانسالی کانون توجه قرار گرفته اند. گذر میانسالی را می توان به عنوان دوره ی تغییر و ارزیابی تازه تعریف کرد که در آن فر دست آوردهای نیمه ی اول مسیر زندگی خود را می سنجد. این دوره، دوره ای است که مفاهیم یکنواختی محتوای شغلی و رتبه ای باهم همراه می شوند. بر طبق Levison (1978) گذر میانسالی برای یک کارمند زمانی است که مشاور شود و میراثی از خود به جا بگذارد به شکل یک خانواده، کار و یا سایر دستاوردهای عملی ارزشمند. این میراث پیشرفت بزرگسالی را پرورش داده و در خدمت اهداف غنی سازی و تکمیل کار شخصی می باشد.
گذر میانسالی می تواند برای بسیاری از کارمندان با یکنواختی شغلی حسابداران همراه باشد اما مشاوره می تواند راه حلی موثر و مکانیزمی برای مقابله با آن باشد که به دانش و توجه فرد حیات دوباره و جهت گیری تازه می بخشد. مطلعات کمی آثار تعدیلی مشاوره را بر ویژگی های کاری یکنواخت شده بررسی کرده اند. نتایج این مطالعات نشان می دهند که مشاوره با رضایت، تعهد و عملکرد شغلی بالاتر در میان کارمندان حسابداری و حسابرسی گرفتار یکنواختی رابطه دارد. بنابراین انتظار می رود که مشاوره دادن به دیگران با یکنواختی درون کنش داشته و باعث ویژگی های کاری مثبت کارمندان شود. بنابراین مشاوره رساندن به دیگران احتمالا آثار منفی یکنواختی شغلی را کاهش می دهد و می تواند باعث شود که کارمندان دچار یکنواختی رضایت شغلی و تعهد سازمانی بیشتر و تمایل به تغییر شغل کمتری نسبت به کارمندانی که مشاوره را تجربه نکرده اند شود.

پروپوزال حسابداری-ویژگی های کاری در حسابداران

پروپوزال حسابداری-ویژگی های کاری در حسابداران

یکنواختی شغلی و ویژگی های کاری حسابداری

تاثیر تعدیلی مشاوره در کارمندان حسابداری نیجریه
چکیده
این مطالعه رابطه ی یکنواختی شغلی را با رضایت شغلی، تعهد سازمانی و تمایل به تغییر شغل بررسی کرده و آثار تعدیلی مشاوره را بر رابطه ی بین یکنواختی شغلی و سه متغییر وابسته می سنجند. داده ها در ۲۸۰ کارمند حسابداری دولت در نیجریه جمع آوری شده اند که بیش از ۳۰ سال سن داشته و از سازمان های مختلف می باشند. نتایج این مطالعه نشان می دهند که یکنواختی شغلی همبستگی منفی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی و همبستگی مثبت با تمایل به تغییر شغل در حسابداران و حسابرسان دارد. تحلیل پسروی در سلسله مراتب نشان می دهد که مشاوره نقش تعدیلی چشمگیری در رابطه ی بین یکنواختی شغلی با رضایت شغلی و تمایل به تغییر شغل دارد. بر پایه ی یافته ها، استنباط ها و محدودیت های مطالعه ی حاضر و مسیر مطالعات آتی مورد بررسی قرار گرفته اند.
واژه های کلیدی: مشاوره پایان نامه حسابداری ، یکنواختی شغلی ، رضایت شغلی ، تعهد سازمانی ، تمایل به تغییر شغل، حسابداری ، پایان نامه حسابداری

مقدمه

همچنانکه ساختارهای سازمانی افقی تر می شوند اخیرا پیشرفت شغلی از نظر ترفیع صعودی رقابتی تر و سخت¬تر شده است . در نتیجه بسیاری از کارمندان و به خصوص کارکنان حسابداری و حسابرسی پیش از رسیدن به اهداف شغلی به یکنواختی شغلی می رسند. یکنواختی شغلی یک پدیده ی تازه نیست هرچند که این موضوع نگران کننده در حال گسترش در بسیاری از سازمان ها است. بسیاری از پژوهشگران مشاغل سازمانی معتقدند که یکنواختی شغلی به سرعت به یک بحران مدیریتی و موضوع سازمانی تبدیل می شود که نیاز به مدیریت شایسته دارد تا از ناخشنودی کارمندان جلوگیری شود. به دلیل تغییرات محیط کسب و کار، بازسازی، کوچک سازی و تساوی در استخدام، یکنواختی شغلی احتمالا یکی از مهمترین موضوعات شغلی دهه ی آینده خواهد بود.
یکنواختی شغلی حالتی تعریف می شود که در آن احتمال ترفیع رتبه بیشتر بسیار پایین و یا غیرممکن است. Bardwick (1986) دو نوع یکنواختی شغلی را تعریف می کند: ۱) یکنواختی ساختاری (مربوط به سلسله مراتب) و ۲) یکنواختی محتوایی (محتوای کاری) یکنواختی سلسله مراتبی هنگامی رخ می دهد که شانس کمی برای حرکت صعودی در سازمان وجود دارد در حالی که یکنواختی محتوای کاری هنگامی رخ می دهد که افراد دیگر توسط شغل یا وظایف کاری خود به چالش کشیده نمی شوند و این مربوط به کهنگی خود شغل است. Burke and Mikkelen (2006) سه نوع یکنواختی شغلی تشخیص داده اند: یکنواختی های ساختاری، محتوایی و زندگی. یکنواختی زندگی به احساس به دام افتادن یا چسبیده شدن به نقش های بیرون از کار برمی گردد. تمرکز تحقیقات صورت گرفته تاکنون بر یکنواختی سلسله مراتب بوده در حالی که یکنواختی محتوای شغلی و زندگی در تحقیقات کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
یکنواختی شغلی پیشایند بسیاری از برونده های شغلی نامطلوب مانند رضایت شغلی پایین، تنش بالا، عملکرد ضعیف، علائم کناره گیری، تعهد سازمانی پایین و افزایش تمایل به تغییر شغل است. یکنواختی شغلی به دلیل نبود پیشرفت پایدار صعودی به عنوان مقیاسی برای سنجش عملکرد می تواند باعث ناخشنودی در میان کارمندان کارمندان شود. با این حال در متون مربوطه اجماع نظر در مورد تاثیر منفی یکنواختی شغلی بر ویژگی های کار کارمندان وجود ندارد. برای مثال Palmero, Roger and Tremblay, (2001) تفاوت آشکاری بین افرادی که به یکنواختی شغلی رسیده و کسانی که به این مرحله نرسیده اند از نظر رضایت عمومی نیافته اند. Clark (2005) مطرح می کند که یکنواختی می تواند تاثیر مثبت بر کارمند گذارد از این نظر که او دیگر با بی ثباتی، شکل گیری تغییرات و یا افزایش مسئولیت مواجه نخواهد شد. چنین موقعیتی ممکن است باعث خشنودی، امنیت و آسایش شغلی شود.
تاکنون متون مربوط به رابطه ی بین یکنواختی شغلی و ویژگی های کاری برای حسابداران و حسابرسان شامل نتیجه گیری های متناقض بسیاری در مورد ویژگی های کسی که به یکنواختی شغلی رسیده و کسی که به این مرحله نرسیده است بود. با رکود اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (مانند نیجریه) یکنواختی شغلی به موضوع مهمی در مدیریت شغلی سازمانی تبدیل شده است. هرچند که مطالعه عملی روی پیامدهای یکنواختی شغلی در کل و به ویژه در نیجریه کمیاب است. از این رو این مطالعه به سه پیامد احتمالی یکنواختی شغلی توجه می کند: رضایت شغلی، تعهد سازمانی و تمایل به تغییر شغل. این مطالعه تنها دانشی تحقیقی در مورد یکنواختی شغلی توسط بررسی رابطه ی بین یکنواختی شغلی و ویژگی های کاری ارائه نمی دهد بلکه این یافته ها مفاهیم ضمنی مهم و سودمندی نیز دارند. همچنانکه نیروی انسانی هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان پیرتر شده و کمبود نیروی انسانی به یک واقعیت تبدیل می شود برای کارفرمایان ضروری است که کارکنان مسن تر خود را نگه دارند. با این پیامدهای منفی یکنواختی های شغلی مانند نارضایتی شغلی، عدم تعهد سازمانی و تمایل به تغییر شغل، کارفرمایان باید بدانند که چگونه از یکنواختی شغلی در میان کارمندان مسن تر خود پیشگیری کنند.
تحقیقات بر روی یکنواختی شغلی در حسابداری به شناسایی انواع یکنواختی شغلی، اندازه گیری آنها، پیشایندها و پیامدهای آنها متمرکز شده اند. تحقیقات کمی در مورد نقش تعدیل کننده ها بر رابطه ی بین یکنواختی شغلی و برونده های کاری صورت گرفته است. مطالعه ی متغیرهایی که واکنش یک فرد را در رسیدن به یکنواختی شغلی تعدیل می کنند ممکن است گامی مهم در درک این فرآیند در سازمان ها و در جست و جو برای راه حل مدیریتی منابع انسانی به شکلی موثر باشد.
این مطالعه همچنین موضوعی را مورد بررسی قرار می دهد که در متون یکنواختی شغلی برای حسابداران نادیده گرفته شده است. مطالعات کمی نقش تعدیلی مشاوره را مورد بررسی قرار داده اند. برخی مولفان مطرح کرده اند که واکنش به یکنواختی شغلی می تواند کم و بیش به نوع شغل، بافت سازمانی و خصوصیات فردی بستگی داشته باشد. تحقیقات پیشین در مورد متغیرهای تعدیلی بین یکنواختی شغلی و ویژگی های کاری شامل خصوصیات شغلی چون قدرت، تنوع، استقلال، ابهام نقش یا مشارکت در تصمیم گیری می شوند. گذشته از تاثیر مستقیم آنها بر ویژگی ها و رفتارهای شغلی، تعامل بین این متغیرها و یکنواختی شغلی انتظار می رود که واکنش های کارمندان را تعیین کند. برخی مطالعات تاثیر عوامل فردی چون مرحله ی زندگی، علاقه مندی شغلی، انگیزه ی شغلی، حمایت دریافتی زا سرپرست و مشاوره را نیز مورد بررسی قرار داده اند. افراد در هنگام قرار گرفتن در موقعیت یکنواختی شغلی به طرق مختلف واکنش نشان می دهند اما برخی عوامل انتظار می رود که تعداد مناسبی از پیامدهای منفی مرتبط با رسیدن به این مرحله را محدود کنند. بنابراین این مطالعه نقش تعدیلی تجربه ی مشاوره بر رابطه ی بین یکنواختی شغلی و ویژگی های کاری را مورد بررسی قرار می دهد. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه ی بین یکنواختی شغلی و ویژگی های کاری است (رضایت شغلی، تعهد سازمانی و تمایل به تغییر شغل). این مطالعه همچنین قصد دارد که تاثیر مشاوره را بر رابطه ی بین یکنواختی شغلی و ویژگی های کاری مورد بررسی قرار دهد.

مباحث نظری و یافته های عملی چندی این بحث را تقویت می کنند که رابطه ی مستقیم بین یکنواختی شغلی و ویژگی های کاری وجود دارد. مشخص شده است که یکنواختی شغلی به طرز برجسته ای با کاهش عملکرد شغلی، کاهش رضایت شغلی، کاهش تعهد سازمانی و افزایش تمایل به تغییر شغل رابطه دارد. علی رغم آثار معلولی یکنواختی شغلی شواهدی وجود دارد که نشان می دهد چنین پیامدهای منفی ممکن است باعث خوشبینی از نظر کارمندان شود. برای مثال برخی محققان دریافته اند که بعضی از کارمندان دچار یکنواختی سطح تولیدی یکسانی با سایرین نشان داده و دلسرد به نظر نمی رسند و رضایت شغلی بالایی در رابطه با کارشان دارند به این دلیل که کسب مهارت های جدید آنها را در جایگاه بهتری برای سایر فرصت های شغلی در جای دیگر قرار می دهد. مطالعات عملی ذکر شده در بالا نشان می دهند که آثار یکنواختی شغلی و ویژگی های کاری کارمندان می تواند مثبت یا منفی باشد. از این رو تحقیق در این موضوع پایان کار نیست و باید ادامه یابد و تحقیقات بیشتری در مورد رابطه ی بین یکنواختی شغلی و ویژگی های کاری کارمندان مورد نیاز است و به همین دلیل است که مطالعه ی حاضر قابل توجیه است. بر پایه ی تحقیقات عملی ذکرشده انتظار می رود که یکنواختی شغلی رابطه ی منفی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی و رابطه ی مثبت با تمایل به تغییر شغل داشته باشد.

پایان نامه حسابداری-یکنواختی شغلی و ویژگی های کاری حسابداری

پایان نامه حسابداری-یکنواختی شغلی و ویژگی های کاری حسابداری

پایان نامه حسابداری و تعیین موضوع پایان نامه حسابداری برای نوشتن پروپوزال حسابداری

انتخاب و تعیین موضوع برای پایان نامه های حسابداری جهت نوشتن پروپوزال حسابداری خوب از اهمیت خاصی برای دانشجویان همه دانشگاه ها برخوردار است . دانشجویان حسابداری باید توجه داشته باشند که از ابتدای انتخاب موضوع پایان نامه باید تحت مشاوره برای پایان نامه بوده و نوشتن پایان نامه را جدی بگیرند و انجام آن را تحت نظارت مشاوران پایان نامه خوب انجام دهند . انجام پایان نامه با یک مشاور خوب می تواند به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری راه را نشان داده و یک پایان نامه حسابداری قوی ارائه گردد. بنابراین در همه مراحل انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری، نوشتن پروپوزال حسابداری و انگام پایان نامه در رشته حسابداری وجود مشاوره پایان نامه و جدی گرفتن آن بسیار مهم می باشد .

نوشتن پایان نامه و پروپوزال حسابداری

نوشتن پایان نامه و پروپوزال حسابداری

 

نوشتن پایان نامه خوب و قابل قبول همراه با نمره خوب فقط با استخراج مقالات در سایت های داخلی و خارجی میسر می باشد. ارائه مقالات علمی و پژوهشی در داخل کشور باید با فرمت ژورنال و با رعایت کلیه موارد مقاله نویسی برای پذیرش همراه باشد. همچنین ارائه مقاله برای ژورنال های خارجی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

اهمیت استخراج و ارائه مقاله برای دانشجویان کارشناسی ارشد و بخصوص برای پایان نامه دانشجویان دکتری بر هیچ کس پوشیده نمی باشد. در صورتی که پایان نامه به صورت قوی کار شده و تمامی فصول آن با رعایت اصول پایان نامه نویسی همراه باشد و از منابع جدید استفاده شده و بار علمی آن بالا باشد، استخراج مقاله و ارائه آن برای سایت های معتبر راحت تر صورت می گیرد.

موسسه علمی و پژوهشی انتخاب اول تنها موسسه دارای ۵ سال متوالی رتبه برتر در کشور در جهت مشاوره پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری مفتخر است که کلیه کارها و پایان نامه های انجام شده در این موسسه به مقالات داخلی و خارجی ختم می شوند که بتوانند دانشجویان نمرات بسیار بالایی کسب کنند که برای ادامه تحصیل با مشکل مواجه نشوند.

استخراج مقاله علمی،پژوهشی، ISI و ISC از پایان نامه و پروپوزال

نوشتن پروپوزال برای گرایش های مختلف مدیریت باید با دقت خاصی انجام گردد. تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش های مختلف برای نوشتن پایان نامه مدیریت خوب در ابتدا به یک پروپوزال قوی نیازمند هستند. این پروپوزال می تواند بسیاری از مسیر انجام پایان نامه مدیریت را در گرایش های مختلف مشخص کند و در عین حال برای فصل اول پایان نامه هم مورد استفاده قرار بگیرد. طبیعتا دانشجویان برای نوشتن پروپوزالی قوی در گرایش های مختلف مدیریت باید مقالات متعدد را مطالعه کنند و این مقاله ها باید از سایت های معتبر داخلی و خارجی استخراج شده باشد.

بیشتر گرایش های مختلف رشته مدیریت مانند مدیریت بازرگانی، مدیریت بحران، مدیریت آموزشی، مدیریت دولتی، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت کارآفرینی می توانند از موضوعاتی استفاده کنند که از مولفه های مشترک و متغیرهای تا حدی مشابه استفاده می کنند. رشته هایی مانند مدیریت MBA و مدیریت اجرایی، مدیریت فناوری و مدیریت شهری و مدیریت جهانگردی هم از این قضیه مستثنی نمی باشند و موضوعات جدید برای پایان نامه برای آنها به خوبی موجود می باشد.

انتخاب موضوع خوب برای پایان نامه رشته مدیریت و به دنبال آن نوشتن یک پروپوزال جامع و کامل برای دانشجویان  کارشناسی ارشد مدیریت و دکتری مدیریت می تواند تضمین کنند نمره خوب برای پایان نامه باشد که برای ادامه تحصیل از اهمیت خاصی برخوردار است. بدون نمره خوب پایان نامه که البته به سادگی به دست نمی آید نمی توان چندان به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر امیدوار بود. البته ارائه و استخراج مقاله های داخلی و خارجی در سایت های معتبر هم می تواند در این کار به دانشجو بسیار کمک کند.

موسسه علمی پژوهشگران شریف تنها موسسه ای است که با داشتن ۵ سال متوالی رتبه برتر کشور در زمینه مشاوره پایان نامه و پروپوزال و عنوان موسسه نمونه کشور، دانشجویان را تا جلسه دفاع پایان نامه راهنمایی و مشاوره می نماید و از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مقاله در ژورنال های داخلی و خارجی و مقالات ISI، ISC استخراج می کند. تمامی این مراحل زیر نظر اساتید مجرب اتفاق می افتد.

اهمیت پروپوزال مدیریت و پایان نامه مدیریت خوب

بسیاری از دانشجویان در انجام پایان نامه در رشته های مختلف مانند پایان نامه مدیریت و در گرایش های مختلف آن مانند مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت مالی و یا مدیریت کارآفرینی و مدیریت بحران، پایان نامه علوم تربیتی و این چنین رشته ها به انتخاب موضوع پایان نامه آن اندازه ای که باید بها نمی دهند و همیشه انتخاب موضوع پایان نامه چندان برای آنها مهم به نظر نمی رسد و یا آنطور که برای خود پایان نامه یا پروپوزال بها می دهند و سعی می کنند به بهترین شکل بخش های مختلف آن انجام شود، در انتخاب موضوع کمی سهل انگاری بیشتری برای دانشجویان بخصوص در سطح پایان نامه کارشناسی ارشد انجام می گیرد و در مورد انتخاب موضوع برای پایان نامه دانشجویان دکتری شاید عملکرد بهتری دارند و این شاید کمی هم به خاطر سخت گیری و حساسیت بیشتر برای تز دکتری باشد.

بسیاری از دانشجویان در ابتدای انتخاب موضوع متغیرهای مختلف را از تحقیق های انجام شده در رشته شان گرفته و آنها را کمی جابجا کرده و به عنوان موضوع ارائه می کنند، بی آنکه بدانند در مورد آن موضوع خاص پایه نظری وجود دارد یا نه، همین که موضوع پایان نامه جدید باشد برایشان کفایت می کند که این نمی تواند درست باشد.

برای انتخاب موضوع جهت پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری هم می توان به پیشنهادات مطالعات آتی تزهای دیگر مراجعه کرد و یا اینکه بر اساس علاقه دانشجویان از مقالات خوب خارجی که از سایت های معتبر و قابل قبول بدست می آید، مقالات جدید و به روز را استخراج کرده و از عدم تکرار آن در داخل کشور اطمینان حاصل کرده و آن را به عنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و یا موضوع پایان نامه دکتری انتخاب کرد.

بعد از انتخاب و ارائه موضوع پایان نامه حتما باید از سایت های ایران داک و سیکا عدم تکرار موضوع گرفته شده و موضوع دانشجو ثبت گردد. این کار برای آگاهی سایر دانشجویانی که بعدا به انتخاب موضوع می پردازند هم اهمیت دارد.

موسسه علمی پژوهشگران شریف که به عنوان موسسه برتر مشاوره و انجام پروپوزال و پایان نامه در سطح کشور شناخته شده است با داشتن اساتید دانشگاهی در رشته های مختلف در ارائه موضوعات جدید به دانشجو یاری می رساند تا گام اول انجام پایان نامه به خوبی و محکم برداشته شود تا دانشجویان در ادامه راه با مشکل برخورد نکنند.

اهمیت انتخاب موضوع پایان نامه

چه مواردی باید از طرف استاد راهنما به دانشجو برای پایان­ نامه گفته شود؟

طبیعی است که در روند انجام پایان­ نامه­ ای مثل پایان­ نامه مدیریت ، روان­شناسی یا حسابداری یا انواع گرایش­ های مدیریت مثل بازرگانی ، منابع انسانی ، MBA ، DBA، و رساله­ های مختلف تا سطح دکتری در ابتدای کار دانشجو و استاد باید حتما بحث­ هایی را با هم داشته باشند و بتوانند موضوع خوبی اولا انتخاب بکنند . انتخاب موضوع در خیلی از موارد خیلی جدی گرفته نمی­ شود ، و اولین ضربه به دانشجو در همین مرحله خورده می­ شود . وقتی استاد راهنما با راهنمایی­ های لازم به دانشجو درجهت پیداکردن مقاله Base خوب راهنمایی می­ کند ، دانشجو باید بداند که این در سرنوشت اش تاثیر دارد . باید دنبال مقاله­ ی خوب در سایت­های مختلف ، مثل Elsevier، Science Direct، Emerald، مقاله­ های به روز و جدید با تاریخ­ های خیلی جدید پیدا کند و برای استاد ببرد و از این کار خسته نشود . گرفتن مقاله و سرچ کردن آن خیلی کمک می­ کند تا دانشجو همزمان تحقیق­ هایی که در این زمینه ، و زمینه­ هایی که می­ خواهد انجام بدهد و علاقه­ مند هست را پیدا کند . ببیند تا الان چه کارهایی انجام شده است ؟ خلاء کارها کجاست ؟ محققان پیشین به دنبال چه­ چیز رفتند و او به دنبال چیست ؟ چه مشکلی را از جامعه می­ خواهد حل کند ؟ همه­ ی این­ ها را استاد راهنما به دانشجو باید گوشزد کند .

هنگام نوشتن پروپوزال وقتی استاد راهنما از بیان مسئله باید شروع کند و به دانشجو توضیح بدهد . این­که مسئله را چطور تبیین کند ؟ خط­ به­ خط آن ، مرحله اول خود بیان مسئله که یک مقدمه است ، تعاریف ، متغیرها را باید کاملا تعریف کند . یعنی تمام متغیرها برای خواننده باید باز بشود که هدف­مان چیست ؟ هم تعریف مفهومی و در ادامه پروپوزال تعریف عملیاتی نیز باید داشته باشد . نحوه اندازه­ گیری ، این­که در این تحقیق خاص این متغیر چگونه اندازه­ گیری می­شود ؟  همچنین باید متغیرها را به­ هم ربط بدهد . یعنی بداند این متغیر با متغیر بعدی ما حالا یا مستقل یا وابسته به چه شکل رابطه با هم دارند ؟ قبلا تحقیق­ هایی که انجام شده چه گزارش­ هایی آمده در مورد این موضوعات ؟ بنابراین در بیان مسئله باید کاملا این­ها تبیین بشود . در قسمت بعدی باید اهمیت و ضرورت را بگوید ، این­که اهمیت نظری این پایان­ نامه برای خوانندگان چیست ؟ برای محققان چیست ؟ برای جامعه چیست ؟ و این­که در اهمیت کاربردی باید ببیند چه کاربردی برای جامعه دارد ؟ و آن تحقیق نتایج اش کجا استفاده می­ شود ؟ آیا می­ تواند مشکلی از سطح جامعه حل کند ؟ آیا آن تحقیق اصلا به­ درد جامعه ما می­ خورد ؟ آیا برای سازمان­ها مفید است ؟ آیا ارگان خاصی هست که به­ طور خاص بخواهد از نتایج آن استفاده بکند ؟ آیا ذینفع­ هایی دارد ؟ همه و همه باید در اهمیت و ضرورت تحقیق توضیح داده شود . یک چیزهای دیگری که در اهمیت و ضرورت می­ تواند گفته شود این است که اگر این تحقیق انجام نشود چه اتفاقی می­ افتد ؟ بنابراین می­ توانیم ضرورت اش را ازاین نظر هم مورد بررسی قرار دهیم . جنبه نوآوری تحقیق است ، این­که چه نوآوری دارد ؟ چه فرق­ه ایی با تحقیقات گذشته دارد ؟ آیا در کشور برای اولین بار است که انجام می­شود ؟ آیا نمونه­ ی دیگری دارد ؟ آیا فقط از نظر جامعه­ ی آماری تغییر کرده یا نه تحقیق ، تحقیق پیش­رو است ، تحقیق خوبی هست ؟ مرحله بعدی باید ادبیات ، ادبیات و پیشینه تحقیق خیلی به­ صورت گسترده باید در بیاید . تحقیقات داخلی تا ۶-۵ سال اخیر و تحقیقات خارجی ، تحقیقات به­ روز همه و همه باید دربیاید ، استخراج بشود ، مطالعه بشود ، ترجمه بشود ، بصورت ترجمه سلیس و روان ، تا بدانیم اصلا در آن موضوع خاص چه­ خبر هست ؟

روش کار : روش کار حتما باید متناسب با موضوع انتخاب بشود . فرضیه­ ها ، سوالات ، اهداف حتما باید در راستای هم نوشته بشود . این­که چه اهدافی را تحقیق دنبال می­کند ؟ هدف اصلی­ اش چیست ؟ اهداف فرعی تحقیق ما کجا قرار دارند ؟ براساس همین اهداف و فرضیه ، باید مدل تحقیق ، مدل تحقیق می­ تواند پیاده­ سازی یک مدل از مقالات خارجی ، از مقاله Base به­ صورت خیلی دقیق باشد ، یا نه ترکیبی از چند مقاله باشد که مولفه­ هایش را در یک مدل می­ توانیم پیاده­ سازی کنیم . همچنین منابع ، منابع به­ صورت APA یا روش­ های دیگر می­ توانیم از نرم­ افزار End Note  برای نوشتن منابع استفاده کنیم که خیلی دقیق باشد و منابع جابه­ جا نشود . همچنین می­ توانیم زمان­بندی انجام طرح ، انجام پایان­ نامه در رشته­ های مختلف ، انجام پروپوزال ، جمع­ آوری پرسش­نامه­ ها ، توزیع آن­ها، نتیجه­ گیری همه را در یک چارت داشته باشیم .

مواردی که استاد راهنما به دانشجو برای پایان­ نامه می گوید

برای بسیاری از رشته های دانشگاهی و برای انجام پایان نامه مدیریت، حسابداری، روانشناسی، علوم تربیتی و گرایش های مختلف آنها پرسشنامه می تواند بخشی از کار تحقیقی و ابزار لازم برای جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها باشد. دانشجویان با توجه به متغیرهای انتخاب شده باید پرسشنامه های استاندارد و یا محقق ساخته را برای جمع آوری داده های از نمونه آماری مطالعه بکار ببرند. در برخی از موضوعات پرسشنامه های خوبی قبلا توسط محققان داخلی و خارجی تهیه شده و هنجاریابی آنها نیز انجام و روایی و پایایی پرسشنامه ها تأیید شده است. اما در برخی موارد دیگر دانشجویان باید برای انجام پروپوزال و پایان نامه خود اشاره به پرسشنامه محقق ساخته بکنند که بعد از تأیید روایی و پایایی می تواندد از آن استفاده کنند.

سایت مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران آسان داک (www.Asandoc.com) با ارائه تمام پرسشنامه های مربوط به رشته های مدیریت، روانشناسی، علوم تربیتی، حسابداری، پزشکی و سایر رشته ها کامل ترین مرکز جامع ارائه پرسشنامه در کشور می باشد که پرسشنامه های استاندارد با ذکر روایی و پایایی ارائه می کند. دانشجویان در کلیه دانشگاه های کشور امروزه با مراجعه به سایت آسان داک به راحتی پرسشنامه های مورد نیاز خود را در کوتاه ترین زمان تهیه می کنند و مثل گذشته نگرانی از بابت تهیه پرسشنامه ها ندارند.

بدین صورت آسان داک به پربازدیدترین سایت ایرانی علمی برای گرفتن پرسشنامه تبدیل شده و امروزه بسیاری از دانشگاه ها، اساتید، مدیران و دانشجویان پرسشنامه های خود را از آسان داک تهیه می کنند. همچنین دانشجویانی که با متغیرهای جدید که فاقد پرسشنامه است سروکار دارند می توانند در سایت آسان داک سفارش تهیه پرسشنامه با موضوع و متغیرهای خودشان را بدهند.

اهمیت پرسشنامه برای پایان نامه

اهمیت پرسشنامه برای پایان نامه